Preskočiť na obsah

Urbársko-žeľ. spoločnosť

Predseda:

 • Jozef Pristáš st. , letná 21, 064 01 Stará Ľubovňa, mobil 0948187718

Členovia:

 • Ján Virostko, Mierová 70, 064 01 Stará Ľubovňa, mibil: 0903675736
 • Jozef Pristáš , Matysová 46, 065 46 Matysová, mobil: 0907152670
 • Miroslav Havran, Letná 3, 064 01 Stará Ľubovňa, mobil: 0948781101
 • Marián Kundrát, Matysová 71, 065 46 Matysová, mobil: 0944571566

Dozorná rada:

Zmluva

o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

v zmylse § 5 Zákona č.  97 / 2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

Názov pozemkového spoločenstva : Urbársko – želiarska spoločnosť, pozem. spol.

Matysová

Sídlo pozemkového spoločenstva   : Matysová č. 27

( ďalej len „spoločenstvo“)

Preambula

Vlastníci podielov  spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmysle § 8 ods.1 zákona o po- zemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon“) rozumie jedna nehnuteľná vec,  pozostávajúca z viacerých samostatných pozemkov a je nedeliteľná, ak  zákon neustanovuje inak, ktorá je  zapísaná na  listoch vlastníctva č. 322,320, 319,318,317,314,312,308,307,330,329,30,21,338, 33,29,23 a 252, katastrálne územie Matysová,

uvedení v zozname vlastníkov – členov spoločenstva ( ktorý je súčasťou zmluvy ) sa s cieľom jej spoločného obhospodarovania a užívania  dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o pozemko-vom spoločenstve ako právnickej osoby v zmysle § 3 zákona.

Celková výmera pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti pozemkového spoločenstva prestavuje 2920279 m2.

Výmera lesných pozemkov patriacich  do  spoločnej  nehnuteľnosti  predstavuje  1832485 m2.

Výmera trvalých trávnych porastov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti  predstavuje –

968921 m2.

Výmera ornej pôdy patriacej do spoločnej nehnuteľnosti  predstavuje  92850 m2.

Výmera ostatnej plochy patriacej do spoločnej nehnuteľnosti  predstavuje  26023 m2.

Presná špecifikácia jednotlivých pozemkov, patriacich do spoločnej nehnuteľnosti, s uvedením ich parcelného čísla, druhu a výmery tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Počet podielov  spoločnej nehnuteľnosti  identifikovaných  spoluvlastníkov            –  58,15 %

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti,  ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá

Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“)  podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona         –  41,84  %

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti  ktoré spravuje právnická osoba podľa

§ 10 ods. 6 zákona                                                                                                       –  0 %

Spolu podielov spoločnej nehnuteľnosti                                                                     –  100 %

Čl. I

Založenie, vznik a trvanie  spoločenstva

Spoločenstvo sa zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve. O založení spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti   nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov. O založení spoločenstva  a voľbe členov orgánov spolo-čenstva  sa vyhotoví  notárska zápisnica.

Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra pozemkových spoločenstiev (ďalej len „register“), vedenom na Okresnom úrade Stará Ľubovňa – pozemkovom a lesnom odbore.

Spoločenstvo sa zakladá na dobu neurčitú.

Čl. II

Hospodárenie  spoločenstva

1. Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, jej  spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nej:

a) vykonáva  poľnohospodársku prvovýrobu  a s  ňou  súvisiace  spracovanie alebo úpravu

poľnohospodárskych produktov,

b) hospodári v lesoch  (vykonáva  lesnú výrobu  vrátane  predaja nespracovaných  lesných

výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja).

2. Spoločenstvo vykonáva  činnosti podľa odseku 1  v súlade s osobitnými predpismi  podľa  § 19 ods. 2 zákona.

3. Spoločenstvo nevykonáva inú  podnikateľskú činnosť podľa  osobitných predpisov v zmysle ust.  § 19 ods. 3 zákona.

Čl. III

Členstvo v spoločenstve , práva a povinnosti členov spoločenstva

1. Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci  spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ podielu je povinný do dvoch mesiacov  odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

2. Fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods 1 a 2 zákona, len ak zhromaždenie rozhoduje o:

– schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmeny,

– schvaľuje stanovy a ich zmeny,

– rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 zákona,

– rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,

– rozhoduje o zrušení spoločenstva.

3. Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje:

a) u fyzických osôb – meno, priezvisko , trvalý pobyt  a dátum narodenia,

b) u právnickej osoby – názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.

Zapisuje sa aj  pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve,  dátum zápisu do zoznamu ako aj všetky zmeny evidovaných skutočností, vrátane zmien v členstve spoločenstva.

4. Člen spoločenstva a fond  má právo nahliadnuť do zoznamu  a žiadať a robiť si z neho výpisy.

5. Členovia spoločenstva a fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.

6. Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich  z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielom na spoločnej nehnuteľnosti.

7. Ak tretia osoba tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a toto právo nemôže hodnoverne preukázať príslušnou listinou alebo iným spôsobom, spoločenstvo odkáže túto tretiu osobu na konanie pred príslušným súdom.

8.  Spoločenstvo je povinné každoročne do 31. marca  zaslať obvodnému lesnému úradu zoznam aktualizovaný  k 31. decembru predchádzajúceho roka.

Na práva a povinnosti  členov spoločenstva sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka,  ak  Zákon o pozemkových spoločenstvách  neustanovuje inak.

Čl. IV

Orgány spoločenstva

1. Orgánmi spoločenstva sú :

a) zhromaždenie,

b) výbor,

c) dozorná rada.

2.  Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) a c) môžu byť volení členovia spolo-čenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva.

Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.

3. Volebné obdobie orgánov spoločenstva uvedených v odseku 1,  písm. b)  a  c)  je stanovené touto zmluvou na obdobie 5 rokov.

4.  Členovi orgánu spoločenstva uvedeného v odseku 1,  písm. b)  a  c)   možno priznať  za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.  

Čl. V

Zhromaždenie

1. Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie.   Zhromaždenie  sa skladá  zo  všetkých

členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond, ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia v médiu s celoštátnou pôsobnosťou, na svojom webovom sídle alebo na obvyklom mieste uverejnenia ktorým je úradná tabuľa Obecného úradu Matysová. V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel podľa § 9 ods. 7 zákona alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2 zákona, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.

2. Výbor  je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného  zástupcu členov spoločenstva obvodný lesný úrad; obvodný lesný úrad má povinnosti  výboru podľa odseku 1.

3. Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie zhromaždenia zvolá obvodný lesný úrad. Takto zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa zúčastní zamestnanec miestneho príslušného obvodného lesného úradu, ktorý ho bude viesť až do zvolenia predsedu zhromaždenia.

4.  Do pôsobnosti zhromaždenia patrí:

 1. a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny,
 2. b) schvaľovať stanovy a ich zmeny,
 3. c) voliť a odvolávať členov volených orgánov spoločenstva,
 4. d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 zákona ,
 5. e) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a nakladaní s majetkom spoločenstva,
 6. f) schvaľovať ročnú účtovnú závierku,
 7. g) rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,
 8. h) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
 9. i) rozhodovať o zrušení spoločenstva,
 10. j) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.

5. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností.

6. Zhromaždenie rozhoduje podľa ods. 4 písm. a), b), d), h) a i) nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva; v ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond.  Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.

7. Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje  ods. 1 tohto článku.

8. Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa ods. 6. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných  členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa ods. 4 písm. a) až d), h) a i).

9. Výbor je povinný informovať obvodný lesný úrad  o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho konania.

Čl. VI.

Výbor

1. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje  zákon, zmluva o spoločenstve alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie,  ak nie sú  zverené zákonom  iným

orgánom spoločenstva.

2. Výbor koná za členov spoločenstva okrem členov spoločenstva  podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, jej  spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z jej vlastníctva, alebo  ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.

3. Výbor má päť členov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich  členov.

4. Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru.

5. Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapísaný v registri.

6. Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.

7. Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou učtovnou uzávierkou  aj návrh   spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrady straty.

Čl. VII.

Dozorná rada

1. Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov.          Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.

2. Dozorná rada má troch členov. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí  sú členmi spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

3. Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady.

4. Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.

5. Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu  zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve; dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa článku V.  ods. 1  tejto zmluvy.

Čl. VIII.

Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti

1.  Členmi  spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Pri rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa článku V. ods. 4 písm. a), b), d), h) a i) tejto zmluvy.

2. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Pri prevode podielu  spoločnej nehnuteľnosti nesmie  vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera  menšia ako 2000 m2.

3. Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

4. Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený  podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.

5. Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve (§ 140 Občianskeho zákonníka), ak nejde o prevod podľa § 11 ods. 2 zákona. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov, môže ho predať tretej osobe.

6. Prevod  vlastníckeho  práva   k  podielu  na  spoločnej   nehnuteľnosti   len   na   niektorých

pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.

7. Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k  podielu na spoločnej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný.

8.  Zmluvu   o   prevode  vlastníctva  k   oddelenej časti   spoločnej  nehnuteľnosti   možno  za rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách; tým nie je dotknuté ustanovenie § 30 ods. 5 písm. a) zákona NR SR č. 165/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností  v znení neskorších predpisov.

9. Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti. Ak vlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s nimi nakladá fond, výnos z  predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom fondu podľa veľkosti podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje alebo s ktorými nakladá ( § 18 ods. 5 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z.). Vlastník podielov spoločnej nehnuteľnosti, s ktorými fond nakladá, alebo jeho právny nástupca môže písomne u fondu uplatniť svoje právo na vydanie výnosu z predaja v lehote desiatich rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva, ak predloží doklady, ktorými preukáže svoj nárok, inak jeho právo zaniká.

10. Na zriadenie vecného bremena zmluvou a na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením sa primerane vzťahujú odseky 8 a 9 tohto článku.

11. Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať.

12. Na práva  a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú  ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak  § 8 ods. 1, § 9 ods.1 až 3 a 7 až 10, § 10 ods. 4 a § 15 ods. 2 až 4 zákona neustanovujú inak.

Čl. IX.

Fond

1. Fond  spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti  vo vlastníctve štátu.

2. Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti:

a) nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo  nie je evidované v katastri

nehnuteľností,

b) ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané.

3. Fond  vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa  čl. V. ods. 4 písm. a), b), d), h) a i) tejto zmluvy.

4. Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje podľa ods. 1  predkupné právo. Ak žiaden  z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti  neprejaví v určenej lehote  záujem o kúpu  podielov spoločnej nehnuteľnosti, fond môže vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž len za rovnakých podmienok ako pri ponuke na prevod vlastníckeho práva k podielom spoločnej nehnuteľnosti.

5. Fond v konaní pred súdom, alebo pred orgánom verejnej správy koná v mene vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti  podľa odsekov 1 a 2  vo veciach podielov spoločnej nehnuteľnosti, a to aj vtedy , ak vlastnícke právo týchto vlastníkov je sporné.

Čl. X.

Zrušenie a zánik spoločenstva

Spoločenstvo sa zrušuje:

 1. a) nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti jedným vlastníkom,
 2. b) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom,  keď toto     rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,

c)  zrušením  konkurzu  po splnení  rozvrhového uznesenia,  zrušením konkurzu z dôvodu,

že  majetok úpadcu  nepostačuje  na úhradu  výdavkov  a  odmenu správcu  konkurznej

podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zastave-

ním  konkurzného konania  pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok

majetku alebo zrušením konkurzu po splnení   konečného rozvrhu výťažku,

 1. d) rozhodnutím zhromaždenia.

Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii spoloč- nosti podľa §§ 70 až 75a  Obchodného zákonníka.

Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra.

Čl. XI.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia zhromaždením spolo-čenstva.

2. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o pozemkových spoločenstvách  a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zmluva bola schválená zhromaždením vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, členov pozemko-vého spoločenstva  s názvom Urbársko – želiarska spoločnosť, pozem. spol.  Matysová, dňa 9.12.2013, a to 100 % všetkých hlasov.

Neoddeliteľnou súčasťou  tejto zmluvy je:

– špecifikácia pozemkov, patriacich do spoločnej nehnuteľnosti

– zoznam členov spoločenstva

– prezenčná listina zo zasadnutia zhromaždenia

V Matysovej, dňa 9.12.2013

Za výbor spoločenstva:

Predseda spoločentva:

Podpredseda spoločenstva:

Za dozornú radu spoločenstva:

Predseda dozornej rady spoločenstva: