Preskočiť na obsah

Starosta obce

JUDr. Pavol Pastirčák

Starosta obce

+421 903992969

Milí priatelia,

Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli navštíviť web stránku Obce Matysová. Ak ste mali možnosť navštíviť túto malebnú obec, ktorá sa nachádza v strede Ľubovnianskej vrchoviny, určite Vám učarovala jej rozsiahla rozloha a drevenice, ktoré sú malebne zakomponované do panenskej prírody. Očarujúca príroda, ticho, ktoré pôsobí ako balzam na dušu, ranné prebúdzanie sa za spevu vtáčikov a pohľad na pasúce sa malé srnky , to všetko, sa v dnešnej uponáhľanej dobe zdá byť neskutočné. No opak je pravdou, práve takéto rána zažívame v našej obci, možno práve to Vás láka, aby ste sa opäť vrátili do našej obce.

Pevne verím, že prezeraním našej web stránky sa aspoň v spomienkach vrátite do obce Matysová.

 JUDr. Pavol Pastirčák

starosta obce

Starosta– najvyšší výkonný orgán obce, verejná funkcia. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, vykonáva obecnú správu, zastupuje obecvo vzťahu k štátu, orgánom, rozhoduje vo všetkých veciach spráy obce. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. Je správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou – poslanca, zamestnanca obce, štat. orgánu rozp. alebo prísp. organizácie, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy.

Mandát starostu zaniká – odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa mandátu, odsúdením za úmyselný trestný čin, pozbavením spôsobilosti na právne úkony, vyhlásením výsledku hlasovania obyv. obce o odvolaní starostu, zmenou trv. pobytu mimo územia obce, zrušením obce, smrťou.

Hlasovanie o odvolaní starostu – vyhlási obecné zastupiteľstvo, ak o to požiada 30% oprávnených voličov, hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a predpisy, ak je neprítomnosť starostu 6 mesiacov.