Preskočiť na obsah

História školstva

Nevedno kedy bola v obci zriadená prvá škola. Bola postavená z dreva na mieste, kde teraz stojí  murovaná budova bývalej školy. Vyučovalo sa v nej len čítanie, písanie a vo väčšej miere náboženstvo. Podľa zistení a údajov sa prvý učiteľ volal Iľkovič, po ňom vyučoval jeho strýko Ján Iľkovič a tretí sa volal  Hudák. Isté je, že sa vyučovalo v ruskom jazyku. 

1906-1907

Okolo roku 1906-1907 vyšiel zákon maďarského ministra Alberta, ktorý zakazoval na školách vyučovanie v ruskom jazyku a vydával rozkaz vyučovať len po maďarsky. V roku 1907 sa začalo s výstavbou novej murovanej školy za pomoci miestnych občanov. Stavba bola dokončená v roku 1910. V čase výstavby bol miestnym učiteľom Emil Terenský. Novopostavená škola mala vtedy názov: Gorog kathelikus elemi nép ískela, a vyučovalo sa iba v maďarskom jazyku. 

1918

V roku 1918 po prvej svetovej vojne a Veľkej októbrovej soc. revolúcií sa znovu začalo vyučovať po rusky až do roku 1953. Nariadením SNR číslo 34/1945 zo 16. mája 1945, ktorým bolo realizované jej nariadenie číslo 5/1944 zo 6. septembra 1944, všetky školy boli poštátnené. Tento zákon bol označený ako Prvý školský zákon. Po tomto zoštátnení znel názov školy : Štátna ruská ľudová škola v Matysovej. Riadená  bola Ukrajinským školským inšpektorátom v Sabinove, a zároveň bola  stanovená povinná deväťročná dochádzka. Zákonom o jednotnom školstve č.95/1948 Zb. Z 21.4.1948 boli štátne školy premenované na národné. A tak sa znovu premenovala na Národnú školu v Matysovej. 

1953

Začiatkom septembra 1953 sa na tunajšej škole začalo vyučovať po ukrajinsky. Do školského roku 1937/38 bola škola jednotriednou. Od tohto roku až do svojej integrácie so ZDŠ Malý Lipník v roku 1974 bola dvojtriednou. Udalosti 2. svetovej vojny mali negatívny dopad aj na školu. Okrem samotného poškodenia budovy bolo poškodené a zničené veľké množstvo dokumentov a kníh.

1960

Zákonom č.186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania z 15.decembra 1960 sa školy transformovali na Základné deväťročné školy (ZDŠ). 

1961

V liste zo dňa 12.9.1961 na Okresný národný výbor v Prešove sa Rada MNV v Matysovej obrátila so žiadosťou o zmenu vyučovacieho jazyka ukrajinského na jazyk slovenský. Tejto žiadosti vyhoveli čiastočne a to tak, že slovenský jazyk bol povolený iba pre žiakov 6-9 tried, s podmienkou integrácie do ZDŠ Malý Lipník. Ukrajinský jazyk sa pre týchto žiakov stal voliteľným predmetom. V školskom roku 1961/62 sa žiaci 6-9 tried integrovali do ZDŠ Malý Lipník. Ostali iba ročníky 1-5 v dvoch triedach s vyučovacím jazykom ukrajinským do školského roku 1962/63. 

1962

Menovacím dekrétom bol dňa 17.1.1962 vymenovaný za riaditeľa a súčasne učiteľa školy František Sisák. História školy v Matysovej končí v školskom roku 1973/74 jej zánikom (Minďaš, 1986,s.95).