Preskočiť na obsah

Voľby do Európskeho parlamentu

Zverejnené 12.2.2024.

R O Z H O D N U T I E

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 9. februára 2024

o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014

Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov v y h l a s u j e m

voľby do Európskeho parlamentu a u r č u j e m deň ich konania na sobotu 8. júna 2024.

Peter Pellegrini v. r.

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke MV SR

https://www.minv.sk/?volby-ep