Preskočiť na obsah

Informácia o začatí správneho konania

Zverejnené 28.9.2022.

podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

            Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

            Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Matysová, Matysová 27, 065 46 Malý Lipník,  alebo elektronicky na adresu: matysova@matysova.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie:

Žiadateľ: Gréckokatolícka  cirkev,  farnosť  Sulín,  Sulín  107,  065 46   Malý Lipník,  správca farnosti

o. Mgr. Pavel Sirotňák

Číslo konania: OcÚ 51/2022-129 SÚ/Ja

Dátum začatia konania: 15.09.2022, na Spoločný obecný úrad pre ÚR a SP doručená dňa 23.09.2022    

Dátum zverejnenia informácie: 28.09.2022

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 05.09.2022

Predmet konania:

Výrub 1ks lipa (Tilia) s obvodom kmeňa 200 cm,  obvod meraný vo výške 130 cm nad zemou, rastúca  na parcele KN-C 154 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, kat. územie Matysová.

Odôvodnenie žiadosti:

Drevina sa nachádza v blízkosti budovy, ktorá je na LV č. 210 zapísaná ako budova fary súp. č. 34. Budova fary je v súčasnosti v rekonštrukcii. Drevine pre svoju výšku a pre zlý zdravotný stav pri veternom počasí hrozí ulomenie konárov čím hrozí poškodenie budovy a následne nebezpečenstvo pre osoby pohybujúce sa na predmetnom pozemku. Výrubom sa chce predísť ohrozeniu nehnuteľnosti aj zdravia a života.

Vyvesené dňa:                                                                                   Zvesené dňa:

                28.09.2022