Preskočiť na obsah

Informácia o úrovni triedenia odpadu

Zverejnené 25.2.2021.

Obec Matysová, Matysová 27, 065 46 Malý Lipník

IĆO: 00330051, DIČ:2020698702

Obec M A T Y S O V Á v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č

. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje

informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci  Matysová

za rok 2020 je  29,65   %.

Sadzba poplatku pre rok 2021 (od 01.03.2021 do 28.02.2022) za uloženie zmesového komunálneho odpadu  a objemného odpadu na skládku odpadov je vo výške  27  €/t.

Dátum zverejnenia: 25.02.2021

JUDr. Pavol  Pastirčák

      podpis a funkcia